MIN VÄG TILL DEN URSPRUNGLIGA ORDNINGEN

En nyckelfråga som aktualiserades i författarens tidigare bok - ”Människan, kulturen och evolutionen” - var om en person som växt upp i ett västerländskt samhälle kan återfinna ett biologiskt ursprungligt fungerande hos sig själv. Det är just denna fråga som utförligt beskrivs och diskuteras i denna delvis fristående fortsättning på den tidigare boken. Boken gav ut 2013 (ISBN 978-91-971514-5-0) och den är på 440 sidor.

En närmare presentation av boken

Min väg till den ursprungliga ordningen

En nyckelfråga som aktualiseras i boken ”Människan, kulturen och evolutionen” är om en person som växt upp i ett västerländskt samhälle kan återfinna ett biologiskt ursprungligt fungerande hos sig själv, dvs. på nytt kunna fungera i enlighet med det som i boken kallas för den ursprungliga ordningen.

I boken ”Min väg till den ursprungliga ordningen” beskriver författaren vad det var för omständigheter i hans eget liv som ledde till att han först började uppmärksamma, och sedan alltmer kunde utveckla och vetenskapligt förankra, ett alternativt synsätt på människans psykiska fungerande. Boken är skriven så att kunskapen som nåtts även går att använda som en hjälp för den som själv önskar göra en motsvarande resa i sitt eget liv – för att återfinna den äkta och psykiskt ursprungliga kärnan inom sig själv.

Boken inleds med en kortare sammanfattning och några av de viktigaste grunderna i det alternativa synsättet förklaras. Därefter beskrivs på ett pedagogiskt och metodiskt sätt de olika tekniker som författaren upptäckt går att använda för att återuppväcka ett fungerande i enlighet med den ursprungliga ordningen här-och-nu i det västerländska samhället. Teknikerna redogörs för dels i ett teoretiskt perspektiv, dels ger författaren många praktiska exempel på hur de beskrivna teknikerna kan användas i det dagliga livet.

En viktig konsekvens av det alternativa synsättet är att psykisk ohälsa i många fal går att förstå (och därigenom också behandla) på helt nya sätt. Ett speciellt kapitel ägnas åt denna mycket viktiga fråga. Boken avslutas med en diskussion runt olika politiska och samhälleliga konsekvenser som synsättet kan leda till om och när det används i praktiken.

I boken introduceras begreppet eosologi, som ett namn för detta nya vetenskapliga område. Begreppet eosofi används som ett namn för den livsföring som blir följden om man tillägnar sig den eosologiska kunskapen.