Exiris Förlag och Konsult AB - Hur ska vi människor kunna må bra igen?

Människan i dagens samhälle mår allt sämre, varför?
Detta trots att vi har högre materiell levnadsstandard än vi någonsin haft.
Någonting måste vara fel med dagens etablerade teorier om mänskligt psykiskt välmående eftersom dessa inte förmår att hjälpa den moderna människan att komma till rätta med sin psykiska ohälsa.
Exiris Förlag och Konsult arbetar med att förbättra den moderna människans psykiska välmående genom att på ett helt nytt sätt ta hänsyn till vår evolutionära och biologiska bakgrund.

Hur arbetar Exiris Förlag och Konsult?

Den psykiska ohälsan är hög i Sverige och den fortsätter att öka för varje år som går. Mer än hälften av all sjukskrivning i Sverige beror idag på psykisk ohälsa. Andelen skolungdomar som uppvisar psykisk ohälsa och antalet självmord hos unga är i ökande. Det som myndigheter och media benämner för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, framför att det som kallas för AD/HD, har ökat mer än tiofalt under de senaste åren och den hjälp som samhället prioriterar är läkemedelsbehandling. I vissa delar i Sverige har detta nu lett till att mer än var 7:e skolpojke behandlas med läkemedel mot AD/HD.

Samhället och dess myndigheter mäktar idag inte med att erbjuda psykologisk och psykoterapeutisk hjälp till alla personer som lider av psykisk ohälsa. De försöker i stället skriva om verkligheten så att psykisk ohälsa ska kunna förklaras som något genetiskt och biologiskt och som därför följdriktigt ska behandlas med läkemedel. Man brukar kalla detta för att samhället försöker medikalisera synen på psykisk ohälsa. Samhället försöker därigenom friskriva sig från ansvaret för att psykosociala förhållanden under uppväxten och i personens samtid skulle kunna vara av betydelse för att allt fler mår allt sämre.

Ett sådant förenklat synsätt är dock inte förenligt med modern vetenskaplig kunskap. Det finns en stor kunskap om hur uppväxten formar en individs psykiska fungerande och välmående. Det finns också en stor kunskap om hur psykologiska och psykosociala påfrestningar, såsom social utsatthet, övergrepp, misshandel och psykiska trauman, ger en direkt påverkan i form av nedsatt psykisk hälsa. Samhällets utformning och funktioner, till exempel inom skolan och i arbetslivet, är också centralt för hur dess medborgare mår psykiskt.

Exiris Förlag och Konsult AB arbetar med att visa att alternativ finns till det av samhället och dess myndigheter idag accepterade synsättet på psykisk ohälsa. Vi har specialiserat oss på att tillgängliggöra Tomas Ljungbergs arbete och forskning, och det alternativa synsätt på människans psykiska fungerande som han har utvecklat. På vår hemsida kan man hitta en beskrivning av vad hans alternativa synsätt innebär och en presentation av de böcker han har skrivit. Böckerna kan beställas via den vanliga bokhandeln. Vid köp om flera ex samtidigt kan Exiris FoKAB lämna rabatt. Kontakta oss för prisuppgifter i sådana fall.

Tomas Ljungberg är ofta ute och föreläser om sin forskning och om sitt synsätt på psykisk ohälsa i dagens samhälle. Han anlitas också som konsult och rådgivare i frågor som gäller praktiska tillämpningar av synsättet, både enskilt och för grupper. På hemsidan finns information om sådana övriga tjänster och uppdrag som Exiris FoKAB kan hjälpa till med.

På hemsidan finns också presenterat tips om aktuell forskning om AD/HD och om granskningar som Tomas Ljungberg har gjort av hur olika medier och myndigheter helt felaktigt och ovetenskapligt använder begrepp som neuropsykiatri och AD/HD idag.

Har ni frågor eller kommentarer är ni välkomna att kontakta oss, t.ex. via kontaktformuläret som hittas under fliken Om Oss.