MÄNNISKAN, KULTUREN OCH EVOLUTIONEN - ett alternativt perspektiv.

I boken ger författaren den teoretiska bakgrunden till det alternativa synsättet på människans psykiska fungerande som han har utvecklat. Människans evolution liksom hur människan kom att ändra sitt psykiska fungerande under de senaste 10.000 åren beskrivs. Boken gavs ut 2012 (ISBN 978-91-971514-4-3) och den är på 480 sidor.

En närmare presentation av boken

Människan, kulturen och evolutionen – ett alternativt perspektiv

I denna bok ges en teoretisk bakgrund till hur evolutionen fungerar och hur människan kom att utvecklas till att bli just människa. Ett speciellt fokus riktas mot hur jägare-samlare lever och deras rituella och religiösa liv. Två kapitel ägnas åt att gå igenom de idag mest accepterade psykologiska teorierna om människans psykiska fungerande. Boken fortsätter med en historisk beskrivning av hur vissa grupper av människor kom att lämna livet som jägare-samlare för att i stället leva av åkerbruk och boskapshållning.

Speciellt analyseras den tidiga vapenteknologins utveckling och vilka konsekvenser detta förde med sig för de ursprungligt levande jägare-samlarna. De kulturella och religiösa förändringar som den teknologiska utvecklingen förde med sig beskrivs också. Det förklaras ingående hur härskarsamhällen uppkom där samhällsmedborgarna tvingades till anpassning genom underkastelse.

Allt detta hände ju för många tusen år sedan, vad har det då för relevans för dagens samhälle? Här lever vi ju i frihet och utan förtryck, eller? I boken beskrivs hur förtrycket mot vårt ursprungliga inre kommit att bli en integrerad del även i dagens samhälle. Redan från mycket tidig ålder påverkas det späda och uppväxande barnet genom att det inte längre tas om hand i överensstämmelse med de medfödda känslomässiga behov som det har. På motsvarande sätt som människan varit tvungen att underkasta sig vapenmakt under historiens lopp tvingas det uppväxande barnet idag under sin uppväxt att lära sig underkasta sig det moderna och högteknologiska samhällets krav.

Flera exempel ges i boken på hur de ovan mer principiellt beskrivna förhållandena går att återfinna i psykologiska teoribyggnad och hur man kan knyta ihop resonemanget ovan med de i dag i samhället etablerade psykologiska teoririktningarna.