EN BESKRIVNING AV DET ALTERNATIVA PERSPEKTIVET

VAD INNEBÄR DET ALTERNATIVA PERSPEKTIVET?

Människans ursprung och tidiga utveckling

Betraktar man människan utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv är människan en biologisk varelse som har utvecklats i samspel med omgivande natur under många miljoner år i den process som kallas för evolutionen. Människoaporna är våra närmaste släktingar i naturen, och man anser att människan och våra närmaste släktingar schimpanserna hade en gemensam förfader för så sent som för 6-8 miljoner år sedan.

Direkta förfäder till den moderna människan tror man började uppträda för 200.000 år sedan i Afrika. Dessa förfäder kunde sedermera, med hjälp av sin stora hjärna och höga intelligens, sitt abstrakta talspråk, sin raffinerade verktygstillverkning och sin avancerade sociala kompetens, sprida sig över jordklotet. Människan försörjde sig vid denna tid som jägare-samlare, och som namnet anger levde man av det som naturen spontant producerade och man kombinerade jakt med insamling av ätliga växter och växtdelar. För bara cirka 10.000 år sedan började grupper av människor lämna livet som jägare-samlare för att istället bli bofasta och försörja sig genom åkerbruk och boskapshållning. En ny och väldigt annorlunda epok i människans evolutionärt sett korta historia hade börjat.

Den av samhället sanktionerade uppfattning om hur det gick sedan

Hittills har den förhärskande uppfattningen varit, att vi människor skiljer oss från övriga djur just genom vår stora intelligens och våra välutvecklade kognitiva förmågor. Det var dessa för människan unika förmågor som gav våra förfäder möjligheten att tillverka verktyg, utveckla åkerbruket, börja använda metaller och successivt bygga upp den teknologiska kulturtradition som vi idag ser resultatet av. Utvecklingen av de moderna tekniska samhällena ses alltså som en följdriktig eller ”logisk” process just på grund av de unika psykiska egenskaper och särdrag som människan kommit att utrustas med under evolutionen.

De allmänt accepterade och i samhället integrerade sociologiska och psykologiska vetenskapliga beskrivningarna av människan och hennes psykiska fungerande utgår också ifrån att människan är i princip fri från sådan inre påverkan på tankar, känslor och beteende som skulle kunna bero på eller gå att härleda till vårt ursprung som en djurart bland andra djur. Vi är till vårt ursprung egentligen ett djur, men vi kom att utvecklas under evolutionen så att våra unika mentala egenskaper gör att vi inte längre påverkas av vårt inre, av vår tidigare biologiska bakgrund. Vårt förnuft, våra kognitiva förmågor och vår intelligens gör att vi nu kan stå över en biologisk påverkan på vårt psykiska fungerande, kan innebörden av denna i samhället accepterade uppfattning sägas vara.

 Grunderna i det alternativa perspektivet

I det alternativa perspektivet betonas att det inte enbart var jordbruksredskap som gick att tillverka när människan började försörja sig genom åkerbruk – även allt mer avancerade vapen gick också att tillverka. Genom att människan började bo i byar och städer kunde också större arméer ställas upp. Kännetecknande för tiden efter övergången till åkerbruk är att storskaliga strider, krig och erövringståg började uppträda, och att nya och stora härskarsamhällen uppkom. För individer vars hemområden erövrades krävdes underkastelse för att överleva, och att rätta sig efter de nya härskarnas regler och lagar blev en nödvändighet för att kunna etablera sig i den nya samhällsordningen. För de som inte direkt blev dödade på slagfältet eller när städer och byar erövrades fanns det fortsättningsvis en överhängande risk att fängslas, torteras och avrättas om man inte följde de nya lagar som började gälla. Att leva som jägare-samlare gavs inte längre utrymme för. Individen tvingades inte bara lämna själva livet som jägare-samlare utan även de rituella och religiösa värderingar som var sammankopplade med denna livsföring.

En speciell risk var att individen fortsatte att fungera i enlighet med mer automatiska och intuitiva signaler från sitt inre, t.ex. signaler som rörde självhävdelse eller opposition mot de nya makthavarna. Sådana tecken bemöttes utan nåd, och förföljelse av oliktänkande var sanktionerat av de som hade tillförskansat sig makten. Människan började i allt högre grad att leva i skräck och fruktan. En av de stora riskerna i detta nya och påtvingade liv var att individen inte skulle lyckas med att censurera och blockera inre och mer automatiska impulser som rörde självhävdelse, stolthet, frihet och autonomi. Detta var impulser som stammade från uråldriga biologiska och medfödda mekanismer och som kom till uttryck i de värden som jägare-samlare levde för och hävdade. Resultatet av hela denna kulturellt betingade utveckling blev att de individer som lyckades med att tränga bort sitt biologiska och intuitiva inre var också de som lyckades överleva och hävda sig i den nya samhällsordningen. De som inte lyckades med att ”behärska sig”, de förföljdes och dödades.

Så den viktiga skillnaden mellan dagens etablerade synsätt och det alternativa perspektivet är alltså synen på varför den moderna människan ter sig fungera huvudsakligen med förnuft, logik och kognition. Enligt det alternativa perspektivet är detta inte en logiskt förståelig, följdriktig och oundviklig konsekvens av människans evolution. Det är istället något mycket tragiskt som i grunden kommit sig av att vissa individer fallit för frestelsen att få makt över andra genom att använda utvecklad teknologi och avancerade vapen. Skräck och rädsla för det egna inre kom efter detta att bli en integrerad del av kulturen, detta eftersom ett autonomt och spontant inre blev ett hot mot en lyckad anpassning. Förnuftet och logiken upphöjdes av segraren till att utgöra människans unika särdrag – det som möjliggjort vår kulturs enastående utveckling och det som skiljer oss från djuren.

VAD BESKRIVS I DE OLIKA BÖCKER EXIRIS FOKAB GIVIT UT?

Människan, kulturen och evolutionen – ett alternativt perspektiv

I denna bok ges en teoretisk bakgrund till hur evolutionen i allmänhet fungerar och hur människan kom att utvecklas till att bli just människa. Ett speciellt fokus riktas mot en beskrivning av hur jägare-samlare lever och av deras rituella och religiösa liv. Två kapitel ägnas åt att gå igenom de idag mest accepterade psykologiska teorierna om människans psykiska fungerande. Boken fortsätter sedan med en historisk beskrivning av hur vissa grupper av människor kom att lämna livet som jägare-samlare för att istället leva av åkerbruk och boskapshållning. Speciellt analyseras den tidiga vapenteknologins utveckling och vilka konsekvenser detta fick för de mer ursprungligt levande jägare-samlarna. De kulturella och religiösa förändringar som den teknologiska utvecklingen förde med sig beskrivs också. Hur det kom sig att just härskarsamhällen uppkom, där samhällsmedborgarna tvingas till anpassning genom att underkasta sig de nya makthavarnas krav, förklaras ingående.

Allt detta hände ju för många tusen år sedan, vad har det då för relevans för dagens samhälle? Här lever vi ju i frihet och utan förtryck, eller? I boken beskrivs hur förtryck mot vårt inre kommit att bli en integrerad del även i dagens samhälle. Förtrycket startar redan i samband med att vi föds genom att det späda och uppväxande barnet inte längre tas om hand utifrån de medfödda känslomässiga behov barnet har. På motsvarande sätt som människan har varit tvungen att underkasta sig vapenmakt under historiens lopp tvingas det lilla barnet idag att under sin uppväxt lära sig underkasta sig det moderna och högteknologiska samhällets krav.

Flera exempel ges i boken på hur de ovan mer principiellt beskrivna förhållandena går att återfinna i den psykologiska litteraturen och hur man kan knyta ihop resonemanget ovan med i samhället etablerade psykologiska teoririktningar.

Vad är naturligt för mitt barn

Utifrån boken ”Människan, kulturen och evolutionen” kan man härleda att tidigt omhändertagande av späda och små barn är utomordentligt viktigt för att ge den uppväxande personen en bra start i livet. Detta häfte ger dels en kortfattad teoribakgrund, dels beskrivs hur man själv som förälder kan förbättra omhändertagandet av sitt eget barn genom att en rad praktiska tips ges som är lätta att omsätta i sitt eget liv. Häftet skrevs ursprungligen som ett kompendium till en utbildningsdag som författaren sedermera hållit på många ställen i Sverige.

AD/HD i nytt ljus; 13 år senare – var står vi idag?

När människans biologiskt grundade psykiska fungerande motverkas och förhindras att fritt uttryckas och användas i dagens samhälle reagerar människan (dvs. människans biologiska inre) på flera olika sätt. Ett viktigt sätt är att individen uppvisar störningar i beteende och/eller psykisk hälsa. Kännetecknande för detta är att den psykiska ohälsan då visar sig som vissa mer vanliga och speciella uttryckssätt. Två viktiga sådana uttrycks- eller reaktionssätt för psykisk ohälsa är ångest och depression. Uppkomst av ångest och depression har visats vara beroende av ett samspel mellan genetiska förutsättningar och den miljö som individen befinner sig i och tidigare har befunnit sig i. Man säger att ångest och depression kan förklaras utifrån en stress-sårbarhetsmodell, eller utifrån ett perspektiv av gen-miljöinteraktion.

En annat sådant uttryckssätt, som en individ kan reagera i enlighet med när omgivningens krav och påfrestningar inte är i överensstämmelse med de biologiska/genetiska förutsättningarna, kännetecknas av svårigheter med aktivitetsreglering och av nedsatt uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga. I psykiatrisk diagnostik kallas detta reaktionssätt för AD/HD. I Sverige har Socialstyrelsen gett acceptans till en ”neuropsykiatrisk” förklaring av AD/HD som innebär att AD/HD anses höggradigt ärftligt, och därigenom är en i princip livslång problematik, som bäst behandlas med läkemedel. Detta har lett till att upp mot var 7:e skolpojke i vissa delar av Sverige anses ha en medfödd förändring av hjärnans sätt att arbeta och därför behandlas med narkotika- och dopningsklassade läkemedel.

I boken ”AD/HD i nytt ljus” visar författaren att en neuropsykiatrisk tolkning av AD/HD inte är vetenskapligt hållbar. Till exempel finns inte stöd för en så hög ärftlighet som Socialstyrelsen och det neuropsykiatriska paradigmet hävdar. Den finns också vetenskapligt visat att en lång rad psykosociala förhållanden och påfrestningar leder till uppkomst av AD/HD, något som Socialstyrelsen inte vill kännas vid. Socialstyrelsens roll i hur neuropsykiatrin kom att bli etablerad i Sverige granskas också.

Sjömannen som gick genom väggen

Sett utifrån det alternativa perspektivet beskrivet ovan så finns det också ett annat kännetecknande sätt som det förtryckta inre kan visa sig i det västerländska samhället. Det är att tankar, känslor, förnimmelser och upplevelser plötsligt, som av sig själva, kan dyka upp och bli medvetna för personen. Sådant som plötsligt kan dyka upp innehåller ofta något som är extra känsligt eller viktigt för individen, och som individen därför reagerar starkt på. Individen kan inte riktigt förstå hur sådan viktig insikt, sådan viktig ny kunskap, plötsligt kan bli medvetet utan att personen själv förstår hur han/hon kan ha ”lärt” sig det. Det kan därför tyckas som om sådan insikt och kunskap har kommit till personen genom något övernaturligt, t ex genom tankeöverföring. Hela detta område beskrivs i boken ”Sjömannen som gick genom väggen”. Författarens teoretiska förklaring till fenomenen ges också.

Min väg till den ursprungliga ordningen

En nyckelfråga som aktualiseras i boken ”Människan, kulturen och evolutionen” är om utvecklingen går att vända hos den individ som så önskar, så att en tidigare underkastad (kapitulerad) individ kan häva sina kapitulationer och återfinna ett biologiskt ursprungligt fungerande hos sig själv, dvs. på nytt kunna fungera i enlighet med det som i boken kallas för den ursprungliga ordningen.

I boken ”Min väg till den ursprungliga ordningen” beskriver författaren vad det var för omständigheter i hans eget liv som ledde till att han först började uppmärksamma, och sedan allt mer kunde utveckla och vetenskapligt förankra, det alternativa perspektivet. Boken är skriven så att kunskapen som förmedlas – vägen som författaren själv använde – även går att använda som en hjälp för den som själv önskar göra en motsvarande resa i sitt eget liv – för att återfinna den äkta och psykiskt ursprungliga kärnan inom sig själv.

Boken inleds med en kortare sammanfattning och några av de viktigaste grunderna i det alternativa perspektivet förklaras. Därefter beskrivs på ett pedagogiskt och metodiskt sätt de olika tekniker som författaren upptäckt går att använda för att häva egna kapitulationer och för att återuppväcka ett fungerande i enlighet med den ursprungliga ordningen här-och-nu i det västerländska samhället. Teknikerna redogörs för dels i ett teoretiskt perspektiv, dels ger författaren många praktiska exempel på hur de beskrivna teknikerna kan användas i det dagliga livet.

En viktig konsekvens av det alternativa perspektivet är att psykisk sjukdom går att förstå (och därigenom också behandla) på helt nya sätt. Ett speciellt kapitel ägnas åt denna mycket viktiga fråga. Boken avslutas med en diskussion runt olika politiska och samhälleliga konsekvenser som synsättet kan leda till om och när det används i praktiken.

I boken introduceras begreppet eosologi, som ett namn för detta nya vetenskapliga område. Begreppet eosofi används som ett namn för den livsföring som blir följden om man tillägnar sig den eosologiska kunskapen.

© Copyright Exiris Förlag och Konsult AB